Az Albacomp EA Elektronika Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) működésével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve:  

Albacomp EA Elektronika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  

8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B. ép.

Weboldal:  

https://www.albacomp.hu/

Postacím:  

8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B. ép.

E-mail cím:  

info@albacomp.hu

Adószám:  

23782963-2-07

Cégjegyzékszám:  

07-09-021718

Telefonszám:  

+36 (22) 200-801

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt személyes adatok

Időtartam

Hírlevélküldés

Az Adatkezelő direkt marketing tevékenységének folytatása, azaz reklámkiadványaink, hírleveleink, aktuális ajánlataink nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail, sms, mms, stb.) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az Ön által a regisztrációkor megadott elérhetőségeire.

az érintett hozzájárulása

e-mail cím

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve leiratkozik a hírlevélről.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak. Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó mezőt az e-mail címével kitöltötte és a kapott e-mailben érkező linken a regisztrációt megerősítette.

Az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Hírlevélkezelő szolgáltató adatai: NeoSoft Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A)

Honlapszolgáltató adatai: NeoSoft Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A)

 

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelő kereskedelmi tevékenysége során kiállított számlákon és egyéb bizonylatokon esetlegesen szereplő személyes adatokat kezeli.

jogi kötelezettség teljesítése

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)

8 évig

Az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 168. § (2) bekezdése határozza meg. Az adatkezelés időtartama a megőrzési kötelezettségre tekintettel került megállapításra. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintettektől származnak.

A személyes adatok címzettjei:

Könyvelési szolgáltató adatai: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B. ép.)

Számlázóprogram szolgáltató adatai: Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B. ép.)

Sütik

Az Adatkezelő a sütik segítségével nyomon követi, hogy az érintett hogyan használja a webhelyét. Ez lehetővé teszi számára, hogy kövesse az egyéni használatra vagy a nagyobb csoportokra vonatkozó mintákat. Ez segíti az Adatkezelőt a webhely és szolgáltatásai fejlesztésében és javításában, a látogatók igényei és szükségletei alapján.

A sütik segítik továbbá az Adatkezelőt, hogy olyan információkat jelenítsen meg amelyek az érintettek számára érdekesek lehetnek.

az érintett hozzájárulása

Google Analytics (Google Tag Manager) – Google beállítás

id – identification number - 10 év

sid - session id – böngésző bezárásáig

mobile – mobil nézet - 3 hónap

favorites_product – kedvenc termékek - 3 hónap

A személyes adatok címzettjei:

Honlapszolgáltató adatai:

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország)

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jogszabályban meghatározott esetben, hatósági megkeresésre továbbítja a hatáskörrel rendelkező szerv részére. Az Adatkezelő ezen túl személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbít.

ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

1. Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

Az érintettek az Adatkezelő elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

 1. az adatkezelés céljai,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
 4. a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
 5. személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
 6. panasz benyújtásának jogáról,
 7. arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. Válaszát elsősorban olyan formában küldi, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmet az érintett előterjeszti.

Az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért az Adatkezelő ügyintézési díjat számít fel, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor.

A felszámítható díj érintett adatonként bruttó 1.000.- Ft.

2. Helyesbítés

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt megküldi az Adatkezelőnek, a személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíti.

3. Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
 5. a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

4. Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az Adatkezelő az adatok helyességét ellenőrzi);
 2. ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
 4. ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az érintett, vagy az Adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

 Az adatkezelés korlátozása alatt a tároláson kívül adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő nem végez. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja az Adatkezelő.

5. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak a közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen.

Az érintett tiltakozását a telefonos megkeresés esetén szóban, míg az elektronikus tájékoztató levél küldése esetén a levélben biztosított tájékoztatás alapján az ott szereplő linkre kattintva közölheti. A marketingtevékenységhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységgel szembeni tiltakozás bejelentését követően az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat. Az adatkezelési szabályok betartása céljából végzett adatkezelési tevékenységgel szembeni tiltakozás esetén a

Amennyiben a válaszban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

6. Panasz

Amennyiben az Adatkezelő által végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

7. Adathordozhatósághoz való jog

A közvetlen üzletszerzés céljából az Adatkezelő nem kezel az érintettektől által a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatot.

8. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az érintettnek vagy másnak az Adatkezelő kárt okozna, akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett személyiségi jogát értené, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az igényérvényesítés módja

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először az Adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén közölheti annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://www.naih.hu/

Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.